Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на планираните горско стопански мероприятия през 2018 година Планирани мероприятия през 2018год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Севлиево Политика за управление на горите.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горско стопанските дейности върху дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 година на територията на ТП ДГС Севлиево Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Севлиево Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Политика на ТП СГС Севлиево срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила за разрешаване на сорове .pdf