ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

ТП Държавно горско стопанство Севлиево се намира в Средния Предбалкан, като само най-северните части са в границите на Дунавско – хълмистата равнина. Средната надморската височина на стопанството е 415 м. Най-голяма е при вр. Черни връх – 1199.4м. Характерно за стопанството е, че горските комплекси са много на брой и са силно разпокъсани от площи на селскостопанския фонд. Релефът е хълмисто-предпланински, като незначителни са площите с равнинен и среднопланински характер.

Реките на територията на ДГС Севлиево са Росица и Видима.

Горската растителност е представена от :

• семенни естествени насаждения от бук, цер, зимен дъби габър

• издънкови естествени насаждения от цер, акация, благун, бук, келяв габър, габър, сребролистна липа

• изкуствено създадени иглолистни и широколистни култури от черен и бял бор, смърч, акация, сребролистна липа, червен дъб, тополи

С най-голямо разпространение е церът, следван от благун, акация, келяв габър, бук. От храстите се срещат глог, шипка, дрян черен бъз, чашкодрян, леска, трънка, смрадлика, люляк, къпина.

Общата площ на горските територии е 23 261 ха. Залесената площ е 22 375 ха, което е 96.2% от общата площ. Иглолистните гори са на площ от 3088 ха, което е 13% от общата площ. Горските култури са с площ 4093 ха или 18 % от залесената площ. Незалесената площ е 840 ха, като най-много са поляните – 468 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственост  Площ в ха    %
Държавна10 886 46,8
Общинска     969   0,04
Физ. и юрид.лица 9 716 41,8
Религиозни общности      32   0,14
Селскостопански фонд 1 658   0,07

Характерно за стопанството е, че държавните гори са разпокъсани от гори на предимно физически лица.

Средногодишното ползване на дървесина е 18 480 м/3:

• едра – 1 609 м/3

• средна – 4 173 м/3

• дребна – 1 036 м/3
• дърва – 11 662 м/3

Предвиденото средногодишно залесяване е 6,9 ха, от които 1.1 ха след окончателна сеч, 4.2 ха след гола сеч, 1.6 ха – ново залесяване. Предвидените дървесни видове са : топола, цер, благун акация, сребролистна липа.

Ловната площ възлиза на 74  680 ха, от които 23261 ха са горски фонд. Държавният ловностопански район е предоставен на ДЛС „Росица” – 2 168 ха. Останалата горска площ е предоставена на ЛРД „Сокол” с 27 ловни дружинки.

Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня, пъдпъдък, гълъби и водоплаващ дивеч. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен / тегло на трофея 7-13 кг/, сърна / 300-500 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. В района се среща също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък, заек. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм. 

Стопанството разполага с къща за гости. Намира се на 28 км от гр.Севлиево в подножието на вр.Черни връх в село Млечево. Разполага с леглова база за 13 човека, самостоятелна кухня с трапезария, кабелна телевизия.

КОНТАКТИ

ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Директор: зам.-директор инж. Елина Богданова

Телефон:

Факс:

e-mail:

Адрес:

СТАТИСТИКА 2020

ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 916 куб.м.

Средна 802 куб.м.

Дребна 58 куб.м.

За огрев 6201 куб.м.

ОЗМ 276 куб.м.

Всичко 8253 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 3

Прекратени 0

Общо 3